Інформація сільських рад

 

Функціональне призначення об’єкта будівництва Одиниця виміру створеної потужності Норматив для одиниці ствреної потужності
Житлові будинки м. кв. загальної площі 100% показника опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України* визначеного для Закарпатської області станом на початок кварталу в якому здійснюється розрахунок вартості згідно з Порядком**
не житлові будівлі м. кв. загальної площі 100% показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м. житла за регіонами України* визначеного для Закарпатської області, станом на початок кварталу в якому здійснюється розрахунок вартості згідно з Порядком**

* Показник опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України визначений згідно затвердженого Наказом Держбуду України від 27.09.2005 N 174 Порядк визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

** Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте затверджений рішенням сесії Сюртіської сільської ради № ______ від ____.___.2019

Додаток №1

до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте

затвердженого рішенням

Сюртівської сільської ради

Ужгородського району

Закарпатської області

від ___.___.2019 року №______/2019

ПРИМІРНИЙ

ДОГОВІР

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури c. Сюрте

 

____.__________20___ р.                                                       с. Сюрте

Сюртівська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, в особі сільського голови _______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та (далі – Сторона 1) з однієї сторони,

та ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

____________________________________________ (далі — «Замовник»), з іншої сторони,

які при спільному згадуванні іменуються Сторони, діючи на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте, затвердженого рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019, уклали цей Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури c. Сюрте (далі - Договір) про наступне:

1.       Предмет Договору

1.1.      Згідно цього Договору Замовник об’єкта будівництва приймає участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте, що полягає у перерахуванні Замовником до відповідного місцевого бюджету с. Сюрте коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури (здійснити пайову участь) в розмірі та на умовах, що визначені цим Договором, а Сторона 1 приймає зазначені кошти.

1.2.      Назва та місце розташування об’єкта будівництва _____________________

2.       Сума договору та умови оплати

2.1. Згідно даного Договору Замовник зобов’язується перерахувати на користь Сторони 1 кошти для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте - здійснити пайову участь у розмірі ___________________ грн (______________ сума прописом).

Розрахунок розміру пайової участі Замовника здійснено відповідно до Додатку 1 до цього Договору.

2.2. Кошти в сумі визначеній в пункті 2.1 цього Договору сплачуються у строк до «___»_______ 20___ року (або за графіком, що зазначається в даному пункті), але не пізніше прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.3. Замовник здійснює сплату коштів на користь Сторони 1 в розмірі та в строк, що визначені в пунктом 2.1 та 2.2 цього Договору безготівковій формі шляхом їх перерахування на рахунок №____________________ УДКС України у Ужгородському районі _____________ МФО _________ОКП _________________, код класифікації доходів          , з призначенням платежу: «Пайова участь» (банківські реквізити на момент укладення договору) з призначенням платежу: «Пайова участь».

3.       Права і обов’язки Сторін

3.1. Замовник зобов'язується сплатити пайовий внесок у розмірі та у терміни, визначені Договором.

3.2. Сторона 1 зобов'язується використати отримані від Замовника як пайова участь кошти для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сютре.

3.3. Сторона 1 вправі:

- вимагати від Замовника сплати коштів для створення і розвитку інфраструктури інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте (здійснити пайову участь) в розмірі, строк та на умовах, що визначені цим Договором;

- здійснювати перевірку виконання Замовником зобов’язань за цим Договором.

3.4. Сторонам цього Договору також належать інші права, та покладаються обов’язки, що визначені цим договором, а також «Порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте» затвердженим рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019 та чинним законодавством.

4.       Відповідальність Сторін

4.1. При простроченні строку сплати платежу, визначеного пунктом 2.2 Договору, Замовник сплачує на користь Сторони 1 суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних від простроченої суми та пеню у розмірі подвійної  облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний прострочений день.

4.2. Спори, пов'язані з пайовою участю у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте, вирішуються шляхом переговорів, або в судовому порядку, згідно чинного законодавства..

4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від обов’язку виконання зобов’язань визначених цим Договором.

4.5. У разі невиконання «Замовником» будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку Інфраструктури с. Сюрте щодо перерахування в повному обсязі коштів Строна 1 здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

5. Строк дії Договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

6. Інші умови

6.1. У випадку виявлення після укладення цього Договору зміни техніко-економічних показників об’єкта будівництва або вартості будівництва об’єкта, що призводить до збільшення розміру дольової участі Замовника, Сторона 1 вправі провести перерахунок розміру пайової участі Замовника визначений п. 2.1 цього Договору, та вимагати від Замовника сплатити дольової участі у відповідній сумі.

6.2. У разі внесення змін до проектної документації Замовника, які спричиняють зміни техніко-економічних показників об’єкта будівництва (площі та/або вартості будівництва об’єкта), що призводить до збільшення суми пайової участі Замовника визначеної в п. 2.1 цього Договору, Замовник зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту внесення таких змін письмово повідомити про це Сторону 1 та надати в повному обсязі підтверджуючі такі зміни документи, що необхідні для проведення відповідного перерахунку розміру дольової участі.

6.3. У визначених цим Договором випадках здійснений Стороною 1 перерахунок розміру дольової участі, підлягає сплаті Замовником в строк визначений п. 2.2 цього Договору, а у випадку проведення перерахунку за межами цього строку - протягом семи днів з моменту надання відповідного розрахунку Замовнику в частині, що залишилась не сплаченою.

6.4. При вирішенні та з’ясуванні питань у правовідносинах сторін не врегульованих цим Договором, в тому числі визначенні взаємних зобов’язань, тлумаченні термінів та понять, тощо Сторони керуються в першу чергу «Порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте» затвердженим рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019, а в решті питань з правовідносин Сторін, що залишились не врегульованими, Сторони керуються положеннями чинного законодавства

6.5. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

6.6. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі за взаємною згодою сторін, та є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

6.7. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

6.8. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Додатки до Договору:

1. Розрахунок розміру пайової участі Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації АБО по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

7.       Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

Сторона 1: Замовник:

Сюртівська сільська рада Ужгородського району закарпатської області

______________________________

______________________________

______________________________

Сюртівський сільський голова

________________ Пушкар А.І.

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________

______________________ (П.І.Б.)

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

Сюртівський сільський голова                      _____________            А.І. Пушкар

Додаток №2

до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте

затвердженого рішенням

Сюртівської сільської ради

Ужгородського району

Закарпатської області

від ___.___.2019 року №______/2019

Розрахунок

розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

Сюртівська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, в особі сільського голови _______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та (далі – Сторона 1) з однієї сторони,

та ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

____________________________________________ (далі — «Замовник»), з іншої сторони, діючи на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте, затвердженого рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019, склали цей розрахунок розміру пайової участі по об’єкту будівництва: ________________________________________ _____________________________________ (найменування та адреса об’єкта)

1. Розрахунок розміру пайової участі здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

2. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій становить: __________________ _________________гривень. (сума цифрами та прописом).

3. Розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури с. Сюрте з урахуванням інших передбачених законом відрахувань для даного об’єкта будівництва згідно пункту 3.5 Порядку становить складає _____ відсотків кошторисної вартості будівництва та здійснюється за формулою:

ПУ = ЗКВБ х Ст

де:

ПУ - пайова участь;

ЗКВБ - загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта без врахування витрат, пов’язаних з придбанням та виділенням земельної ділянки, звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо-майданчикових та поза- майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

Ст - відсоток від загальної вартості будівництва, визначений згідно з Порядком.

4. Згідно даного розрахунку розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте становить ___________________ грн. (сума цифрами та прописом).

Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте затверджено рішенням Сюртівської сільської ради від ___.___.20___ р. №________

Цей Розрахунок є невід’ємною частиною договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури c. Сюрте, від «___»__________ 20___ р. № ___.

Сторона 1: Замовник:

Сюртівська сільська рада Ужгородського району закарпатської області

______________________________

______________________________

______________________________

Сюртівський сільський голова

________________ Пушкар А.І.

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________

______________________ (П.І.Б.)

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

Сюртівський сільський голова                      _____________            А.І. Пушкар

Додаток №3

до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Сюрте

затвердженого рішенням

Сюртівської сільської ради

Ужгородського району

Закарпатської області

від ___.___.2019 року №______/2019

Розрахунок

розміру пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Сюрте по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

Сюртівська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області, в особі сільського голови _______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та (далі – Сторона 1) з однієї сторони,

та ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або назва юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору - для юридичних осіб)

____________________________________________ (далі — «Замовник»), з іншої сторони, діючи на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте, затвердженого рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019, склали цей розрахунок розміру пайової участі по об’єкту будівництва: ________________________________________ _____________________________________ (найменування та адреса об’єкта)

1. Розрахунок здійснено згідно пункту 3.6 Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Сюрте, затвердженого рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019 на підставі інформації щодо техніко-економічних показників об’єкта будівництва: __________________________ (зазначити перелік вихідних даних)

та нормативів для одиниці створеної потужності с. Сюрте для _________________________ (функціональне призначення об’єкта будівництва)

встановлених рішенням Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від ___.___.2019 року №______/2019

2.Згідно з наданими Замовником матеріалів та враховуючи нормативи для одиниці створеної потужності, вартість об’єкта будівництва становить : _________________ гривень. (сума цифрами та прописом)

Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об’єкта, здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х Осп. ) х Ст,

де:

ПУ - пайова участь;

П - розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних);

Осп. - норматив для одиниці створеної потужності, встановлений рішенням сюртівської сільської ради, що діє на дату здійснення розрахунку розміру пайової участі Замовника;

Ст - відсоток від загальної вартості будівництва, визначений згідно з Порядком.

3. Згідно даного розрахунку розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте становить ___________________ грн. (сума цифрами та прописом)

Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Сюрте затверджено рішенням Сюртівської сільської ради від ___.___.20___ р. №________

Цей Розрахунок є невід’ємною частиною договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної Інфраструктури c. Сюрте, від «___»__________ 20___ р. № ___.

Сторона 1: Замовник:

Сюртівська сільська рада Ужгородського району закарпатської області

______________________________

______________________________

______________________________

Сюртівський сільський голова

________________ Пушкар А.І.

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________

______________________ (П.І.Б.)

(підпис)

”___” ______________ 20____р.

МП

Сюртівський сільський голова                         _____________            А.І. Пушкар

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.